ការផ្តល់ជូន

អតិថិជនថ្មី
សមាជិកថ្មីទទួលបានFree Bet 10$

 

1. កម្មវិធីពិសេសនេះផ្តល់ជូនសំរាប់សមាជិកថ្មីទាំងអស់ ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ។

2. ដើម្បីចូលរួមបាន តម្រូវអោយសមាជិកថ្មីទាំងអស់ធ្វើការដាក់ទឹកប្រាក់ 1 ដុល្លារ ហើយត្រូវស្នើសុំទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីអ្នកដាក់ប្រាក់ជាលើកដំបូងទទួលបានជោគជ័យ (មិនតម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់ មុនទឹកប្រាក់បន្ថែមត្រូវបានផ្ដល់ជូន)។ សមាជិកម្នាក់អាចស្នើសុំប្រាក់បន្ថែមនេះបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះ។

3. ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ តម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ 15 ដង ជាមុនសិន មុនពេលធ្វើការស្នើសុំដកប្រាក់ចេញវិញ។

 • ឧទាហរណ៍៖ ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់លើកដំបូង = 1 ដុល្លារ 
  * ប្រាក់រង្វាន់ = 10 ដុល្លារ
  * ទឹកប្រាក់តម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ (1 + 10) x 15 = 165 ដុល្លារ

  *  ប្រម៉ូសិននេះ អាចដកប្រាក់បានច្រើនបំផុត 67$ ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។ ទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់នឹងត្រូវ
  កាត់ចេញ។

  4. រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាង សម្រាប់កីឡាមិនអាចផ្នាល់គូដូចគ្នាបានទេ និងការភ្នាល់ដែលមានការសងទាបជាង​ 1.50 នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌនៃការភ្នាល់វិលជុំឡើយ។ សំរាប់សមាជិកភ្នាល់ ដែលមាន IP ដូចគ្នា IBET567 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបិទគណនី និងដកហូតទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ទាំងអស់។
  5.រាល់សមាជិកដែលបានធ្វើការស្នើរសុំការផ្តល់ជូននេះ អនុញ្ញាតិអោយធ្វើការភ្នាល់បានតែ 50% ក្នុងមួយសំបុត្រ នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់រាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែម​
  ហេីយដើម្បីស្នើសុំការផ្ដល់ជូននេះ តម្រូវអោយសមាជិកចូលក្នុងគណនីហ្គេម និងទាក់ទងមកកាន់ភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំដោយផ្ញើសារជាសម្លេងតាម Telegram ឬ Facebook Page ផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន  ហើយការផ្ដល់ជូននឹងសម្រេចនៅពេលដែលសមាជិកទទួលបានការខលបញ្ជាក់ពីភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ។

6. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗ ទៀតបានឡើយ។

7. IBET567 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ លុបចោលកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធី ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការជំរាបដំណឹងជាមុន។

8. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

9 . រាល់សមាជិកដែលបានធ្វើការស្នើរសុំការផ្តល់ជូននេះ ហើយពុំមានសកម្មភាពភ្នាល់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ IBET567 រក្សាសិទ្ធិក្នុងដកហូតទឹកប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់វិញ។

10 . រាល់សមាជិកដែលស្នើសុំការផ្ដល់ជូននេះ គឺមិនអាចភ្នាល់ជាមួយនិងហ្គេមស្លត , បាញ់ត្រី និង​ល្បែងបៀរបានឡើយ។

 

ចូលរួម​ឥឡូវនេះ
ប្រម៉ូសិន សមាជិកថ្មី 3$ ថែម 6$

*ទឹកប្រាក់បន្ថែមច្រើនបំផុត៖ 6 $

1. កម្មវិធីពិសេសនេះផ្តល់ជូនសំរាប់សមាជិកថ្មីទាំងអស់ ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ។

2. ដើម្បីចូលរួមបាន តម្រូវអោយសមាជិកថ្មីទាំងអស់ធ្វើការដាក់ទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ 3$  ឡើងទៅ ហើយត្រូវស្នើសុំទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីអ្នកដាក់ប្រាក់ជាលើកដំបូងទទួលបានជោគជ័យ (មិនតម្រូវឲធ្វើការភ្នាល់មុនទឹកប្រាក់បន្ថែមត្រូវបានផ្ដល់ជូន) ត្រូវតែស្នើរសុំប្រាក់បន្ថែមនេះក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីដំណើរការ។ សមាជិកម្នាក់អាចស្នើសុំប្រាក់បន្ថែមនេះបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះ។

3. ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ តម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ 12 ដង ជាមុនសិន មុនពេលធ្វើការស្នើសុំដកប្រាក់ចេញវិញ។

​​​    * ឧទាហរណ៍៖ ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ = 3 ដុល្លារ
* ទឹកប្រាក់តម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ (3+6) x 12 = 108ដុល្លារ

*  ប្រម៉ូសិននេះ អាចដកប្រាក់បានច្រើនបំផុត 99$ ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។ ទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់នឹងត្រូវកាត់ចេញ។

4. រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាង​ សម្រាប់កីឡាមិនអាចផ្នាល់គូដូចគ្នាបានទេ និងការភ្នាល់ដែល មានការសងទាបជាង​ 1.50 នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌនៃការភ្នាល់វិលជុំឡើយ។

 ​   សំរាប់សមាជិកភ្នាល់ដែល  មានIPដូចគ្នា IBET567នឹងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបិទគណនី និងដកហូតទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ ។

5. រាល់សមាជិកដែលបានធ្វើការស្នើរសុំការផ្តល់ជូននេះ អនុញ្ញាតិអោយធ្វើការភ្នាល់បានតែ 50% ក្នុងមួយសំបុត្រ នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់រាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែម។
សមាជិកត្រូវទាក់ទងមកកាន់ភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំដោយផ្ញើសារជាសម្លេងតាម Telegram ឬ Facebook Page ផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន  ការផ្ដល់ជូននឹងសម្រេចនៅពេលដែលសមាជិកទទួលបានការខលបញ្ជាក់ពីភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ។

6. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗទៀតបានឡើយ។

7. IBET567 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ លុបចោលកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធី ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការជំរាបដំណឹងជាមុន។

8. រាល់សមាជិកដែលបានធ្វើការស្នើរសុំការផ្តល់ជូននេះ ហើយពុំមានសកម្មភាពភ្នាល់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ IBET567 រក្សាសិទ្ធិក្នុងដកហូតទឹកប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់វិញ។

9. រាល់សមាជិកដែលស្នើសុំការផ្ដល់ជូននេះ គឺមិនអាចភ្នាល់ជាមួយនិង ហ្គេមស្លត , បាញ់ត្រី និង​ល្បែងបៀរបានឡើយ។

 

10. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

 

ចូលរួម​ឥឡូវនេះ
*ទឹកប្រាក់បន្ថែមច្រើនបំផុត៖ 100 ដុល្លារ

*ទឹកប្រាក់បន្ថែមច្រើនបំផុត៖ 100 ដុល្លារ

1. កម្មវិធីពិសេសនេះផ្តល់ជូនសំរាប់សមាជិកថ្មីទាំងអស់ ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ។

2. ដើម្បីចូលរួមបាន តម្រូវឲសមាជិកថ្មីទាំងអស់ធ្វើការដាក់ទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ 10 ដុល្លារ ឡើងទៅ ហើយត្រូវស្នើសុំទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីអ្នកដាក់ប្រាក់ជាលើកដំបូងទទួលបានជោគជ័យ (មិនតម្រូវឲធ្វើការភ្នាល់ មុនទឹកប្រាក់បន្ថែមត្រូវបានផ្ដល់ជូន)។ សមាជិកម្នាក់អាចស្នើសុំប្រាក់បន្ថែមនេះបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះ។
3. ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ​ តម្រូវឲធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ 20 ដង ជាមុនសិន មុនពេលធ្វើការស្នើសុំដកប្រាក់ចេញវិញ។
* ឧទាហរណ៍៖ ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ = 10 ដុល្លារ
* ប្រាក់រង្វាន់ = 10 ដុល្លារ
* ទឹកប្រាក់តម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ ( 10 + 10 ) x 20 = 400 ដុល្លារ

4. រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាង សម្រាប់កីឡាមិនអាចផ្នាល់គូដូចគ្នាបានទេ និងការភ្នាល់ដែល មានការសងទាបជាង​ 1.50 នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌនៃការភ្នាល់វិលជុំឡើយ។ សំរាប់សមាជិកភ្នាល់ ដែលមាន IP ដូចគ្នា IBET567 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបិទគណនី និងដកហូតទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ ។

5. រាល់សមាជិកដែលបានធ្វើការស្នើរសុំការផ្តល់ជូននេះ អនុញ្ញាតិអោយធ្វើការភ្នាល់បានតែ 50% ក្នុងមួយសំបុត្រ នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់តែប៉ុណ្ណោះ (មិនរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែម)សមាជិកត្រូវទាក់ទងមកកាន់ភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំដោយផ្ញើសារជាសម្លេងតាម Telegram ឬ Facebook Page ផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន  ការផ្ដល់ជូននឹងសម្រេចនៅពេលដែលសមាជិកទទួលបានការខលបញ្ជាក់ពីភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ។

6. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗទៀតបានឡើយ។

7. រាល់សមាជិកដែលបានធ្វើការស្នើរសុំការផ្តល់ជូននេះ គឺមិនអាចភ្នាល់ជាមួយនិងហ្គេមស្លត , បាញ់ត្រី និង​ល្បែងបៀរបានឡើយ។


8. IBET567 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ លុបចោលកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធី ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការជំរាបដំណឹងជាមុន។

9.  រាល់សមាជិកដែលបានធ្វើការស្នើរសុំការផ្តល់ជូននេះ ហើយពុំមានសកម្មភាពភ្នាល់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ IBET567 រក្សាសិទ្ធិក្នុងដកហូតទឹកប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់វិញ។

10. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

 

ចូលរួម​ឥឡូវនេះ
ប្រាក់ទឹកបង្វិលជូនវិញ
ទឹកប្រាក់ផ្តល់ជូនវិញ​ប្រចាំខែ រហូត 5%

ទឹកប្រាក់ផ្តល់ជូនវិញ​ប្រចាំខែ រហូត 5%

1. កម្មវិធីពិសេសនេះគិតរៀងរាល់រយៈពេល 1 ខែ ម្ដង (សម្រាប់ការភ្នាល់ដែលចាញ់តែប៉ុណ្ណោះ)។​ 

2. រាល់ការបញ្ចប់រយៈពេល 1 ខែ ការផ្តល់ជូននេះធ្វើឡើងនៅខែបន្ទាប់ ( ថ្ងៃទី01ដើមខែ)។

3. ទឹកប្រាក់បង្វិលនេះនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅថ្ងៃទី01ដើមខែនៅម៉ោង 2:00 រសៀល។

4.ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញនេះអាចដកបានដោយគ្មានកំណត់ការភ្នាល់វិលជុំ។

5. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

*បញ្ជាក់* ការលេងនៅ Royal casino មិនមានការផ្តល់ជូនប្រចាំខែទេ។

ទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់កាសុីណូ0.5%

*ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ គា្មនដែនកំណត់

1. កម្មវិធីពិសេសនេះ គិតរយៈពេល 1ថ្ងៃម្តង។
2. រាល់ការបញ្ចប់រយៈពេល 1ថ្ងៃ (​គិតពី00:00-23:59) ហើយការផ្តល់ជូននេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃបន្ទាប់។
3. ទឹកប្រាក់បង្វិលនេះនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅម៉ោង2រសៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការចុចស្នើសុំឡើយ។
4. ទឹកប្រាក់ត្រលប់នេះអាចដកបាន ដោយគ្មានកំណត់ការភ្នាល់វិលជុំឡើយ។
5. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗទៀតឡើយ។

6. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់ នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

ទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញរៀងរាល់ថ្ងៃ 0.3% សំរាប់កីឡា

*ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ គា្មនដែនកំណត់
1. កម្មវិធីពិសេសនេះ គិតរយៈពេល 1ថ្ងៃម្តង ។
2. រាល់ការបញ្ចប់រយៈពេល 1ថ្ងៃ (​គិតពី00:00-23:59) ហើយការផ្តល់ជូននេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់។
3. ទឹកប្រាក់បង្វិលនេះនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅម៉ោង2រសៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការចុចស្នើសុំឡើយ។
4. ទឹកប្រាក់ត្រលប់នេះអាចដកបាន ដោយគ្មានកំណត់ការភ្នាល់វិលជុំឡើយ។
5. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗទៀតឡើយ។
6. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់ នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

ទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញរៀងរាល់ថ្ងៃ 1% សម្រាប់ស្លតហ្គេម

*ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ 567$
1. កម្មវិធីពិសេសនេះ គិតរយៈពេល 1ថ្ងៃម្តង ។
2. រាល់ការបញ្ចប់រយៈពេល 1ថ្ងៃ(​គិតពី00:00-23:59) ហើយការផ្តល់ជូននេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃបន្ទាប់។
3. ទឹកប្រាក់បង្វិលនេះនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅម៉ោង2រសៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការចុចស្នើសុំឡើយ។
4. ទឹកប្រាក់ត្រលប់នេះអាចដកបាន ដោយគ្មានកំណត់ការភ្នាល់វិលជុំឡើយ។
5. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗទៀតឡើយ។
6. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់ នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

ទឹកប្រាក់ ត្រឡប់រៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់(ហ្គេមបាញ់ត្រី 1%)

*ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ 567$


1.កម្មវិធីពិសេសនេះគិតរយះពេល១ថ្ងៃម្តង។

2.រាល់ការបញ្ចប់រយៈពេល1ថ្ងៃ (គិតពី00:00-23:59) ហើយការផ្តល់ជូននេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃបន្ទាប់។

3.ទឹកប្រាក់បង្វិលសម្រាប់(ហ្គេមបាញ់ត្រី)នេះនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅម៉ោង 2:00PM រៀងរាល់ថ្ងៃ។ 

4.ទឹកប្រាក់ត្រឡប់នេះអាចដកបានដោយគ្មានកំណត់ក្នុងការភ្នាល់វិលជុំឡើយ។

5.កម្មវិធីនេះមិនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសណាផ្សេងទៀតបានឡើយ។

6.រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍ចាប់ពីពេលនេះតទៅ។

Keno daily rebate 1%

ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ គា្មនដែនកំណត់
1. កម្មវិធីពិសេសនេះ គិតរយៈពេល 1 ថ្ងៃម្តង ។
2. រាល់ការបញ្ចប់រយៈពេល 1ថ្ងៃ (​គិតពី00:00-23:59) ហើយការផ្តល់ជូននេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃបន្ទាប់។
3. ទឹកប្រាក់បង្វិលនេះនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅម៉ោង2រសៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការចុចស្នើសុំឡើយ។
4. ទឹកប្រាក់ត្រលប់នេះអាចដកបាន ដោយគ្មានកំណត់ការភ្នាល់វិលជុំឡើយ។
5. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗទៀតឡើយ។
6. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់ នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

IBETCF88

*ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ 567$


1.កម្មវិធីពិសេសនេះគិតរយះពេល១ថ្ងៃម្តង។

2.រាល់ការបញ្ចប់រយៈពេល1ថ្ងៃ (គិតពី00:00-23:59) ហើយការផ្តល់ជូននេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃបន្ទាប់។

3.ទឹកប្រាក់បង្វិលសម្រាប់(ហ្គេមបាញ់ត្រី)នេះនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅម៉ោង 2:00PM រៀងរាល់ថ្ងៃ។

4.ទឹកប្រាក់ត្រឡប់នេះអាចដកបានដោយគ្មានកំណត់ក្នុងការភ្នាល់វិលជុំឡើយ។

5.កម្មវិធីនេះមិនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសណាផ្សេងទៀតបានឡើយ។

6.រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍ចាប់ពីពេលនេះតទៅ។

អំណោយពិសេសថ្ងៃខួបកំណើត

អំណោយពិសេសថ្ងៃខួបកំណើត
* ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមកម្មវិធីពិសេសនេះ
សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ ផ្នែកបំរើសេវាអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ
លេខទូរស័ព្ទ 0967666567

ដោយផ្ញើរូបថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកមកយេីងខ្ញុំ។

* តម្រូវអោយធ្វើការដាក់ប្រាក់ទាបបំផុត 1 ដុល្លារ ឡើងទៅ។
* ប្រាក់រង្វាន់ = 15 ដុល្លារ
1. ទឹកប្រាក់រង្វាន់នេះតម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ 5​ ដង ជាមុនសិន មុនពេលស្នើសុំដកប្រាក់ចេញវិញ។
* ឧទាហរណ៍៖
* ប្រាក់រង្វាន់ = 15​ដុល្លារ
* ទឹកប្រាក់តម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ 5​ដង ( 1$ + 15$ x 5ជុំ ) = 80$
2. រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាង និងការភ្នាល់ដែលមានការសងទាបជាង​ 1.5 នឹងមិនត្រូវបានរាប់ចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ។ សំរាប់សមាជិកភ្នាល់ ដែលមាន IP ដូចគ្នា IBET567 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបិទគណនី និងដកហូតទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់។

3. កម្មវិធីពិសេសនេះ មិនអាចដាក់ស្នើក្នុងខែតែមួយ ជាមួយគ្នា​ពេលដែលអ្នកចុះឈ្មោះបានឡើយ។ ឧទាហរណ៍៖ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នក ថ្ងៃទី 01 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2000។ ដូច្នេះ អ្នកមិនអាចចុះឈ្មោះក្នុង ខែកក្កដា ហើយដាក់ស្នើទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ (ខែកក្កដា) បានទេ គឺលុះត្រាតែអ្នកធ្វើការចុះឈ្មោះអោយបានមុនខែ​នៃ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើតរបស់អ្នក។

4. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗទៀតឡើយ។

5. IBET567 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែលុបចោលកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធី ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការជំរាបដំណឹងជាមុន។ រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

ពិសេស
បន្ថែមរង្វាន់ការឈ្នះចាញ់គូបក រហូតIPHONE 14PRO MAX 256GB

ប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមសំរាប់ការឈ្នះចាញ់គូបក រហូតដល់ទូរសព្ទ៏ដៃ IPHONE 14PRO MAX 256GB

 

កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនសំរាប់ការភ្នាល់លើAFB1188កីឡាតែប៉ុណ្ណោះ

AFB1188កីឡាជាគេហ៏ទំព័រកីឡាដែលអាចភ្នាល់បាល់បក2គូរបាន (រួមទាំងបាល់កំពុងលេង Running Ball)

ភ្នាល់បកកាន់តែច្រើនទទួលបានទឺកប្រាក់បន្ថែមកាន់តែច្រើន

ចំនួនគូភ្នាល់បក

ទឹកប្រាក់បន្ថែម

ទឹកប្រាក់បន្ថែមច្រើនបំផុត(ទឹកប្រាក់ឈ្នះសរុប ​ x ភាគរយបន្ថែម)

5 គូ

5%

$50

6 គូ

10%

$100

7 គូ

15%

$200

8-10 គូ

 ឈ្នះដាច់

រង្វាន់ទូរសព្ទ៏ដៃ IPHONE 14PRO MAX 256GB

8-10 គូ

ចាញ់ដាច់

រង្វាន់ទូរសព្ទ៏ដៃ IPHONE 14PRO MAX 256GB

លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម

1.ការផ្តល់ជូននេះគឺសម្រាប់តែសមាជិក IBET567 ប៉ុណ្ណោះ
2.ប្រូម៉ូសិននេះអនុវត្តលើលីកទាំង 7 នេះតែប៉ុណ្ណោះ ៖
* English Premier League
* Spain La Liga
* Italian Serie A

* German Bundesliga
* French Ligue 1

* UEFA CHAMPION LEAGUE

* UEROPA LEAGUE

3.ប្រូម៉ូសិននេះអាចភ្នាល់បានសំរាប់តែការភ្នាល់ទៅលើ HANDICAP និង OVER/UNDER (ពេញម៉ោង)
4.ភ្នាល់បកចាំបាច់ត្រូវតែឈ្នះទាំងអស់ (WA)

5.សំរាប់សំបុត្រចាញ់ទាំងអស់ (8-10 គូ)​ (LA)
6.ហាងឆេងទាំងអស់ត្រូវតែមានចាប់ពី 0.75 ឡើងទៅ
7.អ្នកលេងត្រូវភ្នាល់យ៉ាងតិច 10 ដុល្លារសំរាប់ 5 គូរបកឡើងទៅ
8.អ្នកលេងត្រូវផ្ញើលេខសំបុត្របន្ទាប់ពីពួកគេឈ្នះការប្រកួតទៅកាន់សេវាកម្មបំរើអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ
9-ទឹកប្រាក់បន្ថែមនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់សមាជិកបន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់រួច។

10-ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះមិនតម្រូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំឡើយ សមាជិកអាចធ្វើការស្នើសុំការដកប្រាក់បានគ្រប់ពេល។

11-IBET567 រក្សាសិទ្ធិកែប្រែ លុបចោល​ ផ្លាស់ប្តូរ រឺបដិសេធការផ្តល់ជូនណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

12- IBET567 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំនត់ ឬបដិសេធអតិថជនដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូននេះឬការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀត។

13-រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់ នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

 

លេខប្រតិបត្តិការនាំសំណាង567

ដាក់ប្រាក់យ៉ាង​តិច:​ 10ដុល្លារ

ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ 100ដុល្លារ

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន

ទទួលបានរហូតដល់ 100ដុល្លារ ពីលេខខាងចុងប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។ បង្កើនការដាក់ប្រាក់ ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះ!

1-ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 01 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023 ម៉ោង 00:00:00 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)

2-ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់អតិថជនថ្មីទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារអាមេរិច តែប៉ុណ្ណោះ។

3-មានលេខខាងចុងប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់ ជាលេខសំណាងដូចមានក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

 

Transaction Number

Price

Max Payout

XXXXX567

10%

$100

*សមាជិកម្នាក់អាចស្នើសុំរង្វាន់បានតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់ជូននេះ។ កុំភ្លេចពិនិត្យមើលរាល់លេខខាងចុងប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ដែលធំជាងគេ។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើសមាជិកម្នាក់ មានសំបុត្រចំនួន2 ហើយក្នុងនោះនៅខាងចុងលេខប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់គឺ xxxxx567 ដូចច្នេះសមាជិកម្នាក់នោះ អាចជ្រើសរើស លេខសំណាងនេះ ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ធំក្នុងចំណោមសំបុត្រទាំង2នោះ។

4-អ្នកលេងត្រូវផ្ញើលេខសំបុត្រទៅកាន់សេវាកម្មបំរើអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ

5-ទឹកប្រាក់បន្ថែមនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់សមាជិកបន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់រួច។

6-ទឹកប្រាក់ដែលផ្តល់ជូននេះតម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ 1ដងក្នុងកពា្ចប់ផលិតផលណាមួយជាមុនសិន មុនពេលធ្វើការដកប្រាក់ចេញ។

7-រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់ នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

 

IPHONE 14 PRO MAX 256GB GD88 Baccarat

ប្រាក់បន្ថែមពិសេសរហូតដល់ទូរសព្ទ៏ដៃ IPHONE 14PRO MAX 256GB សំរាប់ការឈ្នះលើGDកាស៊ីណូ(GD88 Baccarat)

Discribtion ( បរិយាយ​ )

 

ចំនួនជុំបានឈ្នះ

ប្រាក់បន្ថែម

ឈ្នះ6ជុំ

37ដុល្លារ

ឈ្នះ8ជុំ

67ដុល្លារ

ឈ្នះ10ជុំ

167ដុល្លារ

ឈ្នះ12ជុំ

IPHONE 14 PRO MAX

លក្ខខណ្ឌចូលរួម:

1.ការផ្តល់ជូននេះគឺសម្រាប់តែសមាជិក IBET567 ប៉ុណ្ណោះ

2.សមាជិកទាំងអស់ត្រូវធ្វើការភ្នាល់លើGD88 Baccaratដែលឈ្នះយ៉ាងតិច6ជុំជាប់គ្នាហើយរាល់ការភ្នាល់យ៉ាងតិច10ដុល្លារក្នុងមួយជុំ។
3.ការឈ្នះពីតុច្រើនផ្សេងគ្នាមិនបានរាប់បញ្ចូនទេគឺតំរូវអោយមានការឈ្នះជាប់គ្នាពីតុតែមួយតែប៉ុណ្ណោះ។

4.លោកអ្នកអាចធ្វើការភ្នាល់បានលើ​​ “Banker", “Player" or“Tie" ក្នុងកំលុងពេលភ្នាល់។​រាល់ការភ្នាល់ផ្ទុយឬភ្នាល់ក្នុងពេលតែមួយដូចជា: Banker+Player, Banker+Tie, Player+Tie, Banker+Pairs,Player+Pairs នោះមិនត្រូវបានរាប់បញ្ជូលជាមួយការឈ្នះទេហើយវានឹងត្រូវបានរាប់សារជាថ្មី។

5.រយះពេលការឈ្នះចាប់3ទៅ5ម៉ោង
6.អ្នកលេងត្រូវផ្ញើលេខសំបុត្របន្ទាប់ពីឈ្នះការប្រកួតទៅកាន់សេវាកម្មបំរើអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ
7-ទឹកប្រាក់បន្ថែមនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់សមាជិកបន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់រួច។

8-ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះមិនតម្រូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំឡើយ សមាជិកអាចធ្វើការស្នើសុំការដកប្រាក់បានគ្រប់ពេល។

9-IBET567 រក្សាសិទ្ធិកែប្រែ លុបចោល​ ផ្លាស់ប្តូរ រឺបដិសេធការផ្តល់ជូនណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

10- IBET567 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំនត់ ឬបដិសេធអតិថជនដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូននេះឬការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀត។

11-រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់ នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

App កុំព្យូរទ័រលើតុ Telegram ការផ្តល់ជូន
មកដល់ឆាប់ៗនេះ។

បង្កើតគណនី

 • 45369